f=?UTF-8?B?2K/YqNmE2YjZhdipIDog2KfZhNij2YXZhiDYp9mE2LXZhtin2LnZig==?=

2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ
h9iMCtmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YrYr9i52YjZg9mF
INmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYr9i52YjYqSDZhdmGINiq2YDZgtmA2KrZgNix2K3ZiNmGINmE
2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYr9io2YDZgNmA2YDZgNmA2YTZgNmA2YDZgNmA2YDZiNmF2YDZ
gNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDYqQoiINin2YTYo9mF2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZhiDYp9mE
2YDZgNmA2YDZgNmA2LXZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmG2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDY
p9i52YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZiiAiCjQg2KPYs9in2KjZiti5INiq2YDYr9ix2YrZgNio
2YDZitmA2KkK2K7ZgNmA2YDZhNin2YQg2KfZhNmA2YDZgNmB2YDZgNmA2KrZgNmA2YDYsdipINmF
2YDZgNmA2YYgNC0yOSDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAxNtmFCtin2LPZgNi32YDZhtmA2KjZgNmI2YQg
4oCTINin2YTZgNis2YDZhdmA2YfZgNmI2LHZitmA2Kkg2KfZhNmA2KrZgNix2YPZgNmK2YDYqQri
gKIJ2YTZhNit2LXZgNmA2YjZhCDYudmE2YDZgNmJINmD2KfZgdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YDZ
gNmEINmI2KfYqtmF2YDZgNin2YUg2KXYrNmA2YDYsdin2KHYp9iqINin2YTYqtiz2KzZgNmA2YrZ
gNmA2YQg2KjYsdis2KfYoSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Ykg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrY
r9ix2YrYqDoK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBUcmFpbmluZ0BpYWRt
ZW5hLmNvbQrZh9in2KrZgNmA2YDZgNmBOiAwMDIwMjM3Nzk1NjUwICAgICAgICAgICAgIArZgdin
2YPZgNmA2YDZgNizOiAwMDIwMjM3Nzk1NjMzCtis2YDZgNmA2YDZgNmA2YjYp9mEOiAwMDIwMTEy
MjkwMDEyMwoK2K/YqNmE2YjZhdipIDog2KfZhNij2YXZhiDYp9mE2LXZhtin2LnZigo=
0
UTF
10/19/2016 10:37:27 AM
comp.mail.eudora.ms-windows 10580 articles. 6 followers. bob234 (1) is leader. Post Follow

0 Replies
426 Views

Similar Articles

[PageSpeed] 34

Reply: