f=?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYrtin2YXYsyAoINiq2YPZhtmI?= =?UTF-8?B?2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2KfYr9in2KEg2KfZhNin2YPYp9iv2YrZhdmKINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi5?= =?UTF-8?B?2KfYqiAp?=

Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g
2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYpNiq2YXZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ
gNmA2YDYsdin2KoK2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZ
iNio2LHZg9in2KrZh9iM2IzYjArZitiq2LTYsdmBINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZ
iiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KPZhiDZitit2YrY
tyDYs9i52KfYr9iq2YPZhSDYudmE2YXYp9mLINij2YbZhzoK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5
Ctin2YTYp9iq2K3ZgNmA2YDYp9ivINin2YTZgNmA2YDZgNmA2YDYr9mI2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz
2YDZgNmA2YDZgNmA2YDYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2Kkg2KfZ
hNio2LTYsdmK2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNipCkludGVybmF0aW9uYWwgRmVk
ZXJhdGlvbiBGb3IgSHVtYW4gRGV2ZWxvcG1lbnQgSW5zdGl0dXRpb25zCgkJ2LnYstmFINi52YTZ
iSDYudmC2K8K2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYrtin2YXYswrYqtmD2YbZ
iNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTYo9mD2KfYr9mK2YXZiiDZgdmKINin2YTYrNin
2YXYudin2KoK2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINmI2KrYtdmF2YrZhSDYo9iv2YjY
p9iqINin2YTYqtmC2YjZitmFCtin2LPYt9mG2KjZiNmELdiq2LHZg9mK2KcgMjYg4oCTIDMwINmF
2KfYsdizMjAxN9mFCtmF2YfYp9mFINi52K/Zitiv2Kkg2KrYqtmI2YTYp9mH2Kcg2KfZgtiz2KfZ
hSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNij2YPYp9iv2YrZhdmKINmI2LbZhdin2YYg2KfZhNis2YjYr9ip
INmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNmF2YXYpyDZhNinINi02YMg2YHZitmHINij2YYg2KrZ
g9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYo9i12KjYrdiqINmC2KfYs9mFINmF
2LTYqtix2YMg2KPYudi42YUg2YHZiiDYqtmG2YHZitiwINmH2LDZhyDYp9mE2YXZh9in2YXYmyDZ
hNiw2Kcg2YrYrdin2YjZhCDZh9iw2Kcg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNiq2LnYsdi2INil2YTZ
iSDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYrdin2YjYsSDZhdmG2YfYpzoK2KPYr9mI2KfYsSDY
qtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmB2Yog2YjYtti5INmG2LjYp9mF
INmI2YXYudin2YrZitixINmI2KLZhNmK2KfYqiDYp9mE2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2LDYp9iq2Yog
2YTZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiv2LHYp9iz2YrYqSDZiNi22YXYp9mGINin2YTYrNmI2K/YqSDZ
gdmKINmF2K7YqtmE2YEg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNij2YPYp9iv2YrZhdmK2Kkg2YTZhNis
2KfZhdi52KnYjCDYt9ix2YIg2KzZhdi5INmI2KrZiNir2YrZgiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog
2YjYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYpdit2LXYp9im2YrYqSDYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kcg
2YjYp9mE2KrZiiDYsNin2Kog2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2KjYudmF2YTZitipINin2YTYqtmC2YjZ
itmFINmI2KfZhNmF2LHYp9is2LnYqSDZhNmE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2K/Ysdin2LPZitipINmI
2KrZhNmDINin2YTZhdix2KrYqNi32Kkg2KjZhdiq2LfZhNio2KfYqiDYp9mE2KfYudiq2YXYp9iv
INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2K7Yp9i12Iwg2LfYsdmCINiq2YLZitmK2YUg2KfYs9iq2LHYp9iq
2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYsyDYp9mE2YXYs9iq2K7Yr9mF2Kkg2YHZiiDYp9mE2KrY
r9ix2YrYsyDYp9mE2KzYp9mF2LnZiiDZiNiq2YLYr9mK2YUg2KfZhNmF2YLYqtix2K3Yp9iqINio
2KrYt9mI2YrYsSDZgdin2LnZhNmK2KrZh9inINio2YXYpyDZitiu2K/ZhSDYqtit2YLZitmCINmF
2K7Ysdis2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YUg2KfZhNmF2YLYtdmI2K/YqSDYp9i52KrZhdin2K/YpyDY
udmE2Ykg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINi32LHZgiDZiNi2
2Lkg2YbYuNin2YUg2YTZhdix2KfZgtio2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipINmI2KrYtdmF2YrZhSDYo9iv
2YjYp9iqINin2YTYqtmC2YjZitmFINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YTYrNmF2Lkg2KfZhNmF2LnZ
hNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNio2YrYp9mG2KfYqiDYp9mE2KXYrdi12KfYptmK2Kkg2LnZhiDYp9mE
2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2K/Ysdin2LPZitipINil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYp9iMINin2YTYt9ix
2YIg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZhNil2LnYr9in2K8g2YbYuNin2YUg2KrZgtmI2YrZ
hSDYp9mE2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmK2Kkg2YjYqti32YjZitixINin2YTZhdi5
2KfZitmK2LEg2YjYqti12YXZitmFINij2K/ZiNin2Kog2KfZhNiq2YLZiNmK2YUg2KfZhNmF2YbY
p9iz2KjYqSDZhNiq2YLZiNmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTYqtiv2LHZitiz2Yog2YTYo9i5
2LbYp9ihINmH2YrYptipINin2YTYqtiv2LHZitizINmI2YXYs9in2LnYr9mK2YfZhSDZiNiq2YLZ
iNmK2YUg2KfZhNio2YrYptipINin2YTYqti52YTZitmF2YrYqdiMICDYp9mE2KPYr9mI2KfYqiDY
p9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmE2KrZgtmI2YrZhSDYqti52YTZhSDYp9mE2LfZhNio2Kkg2YjYqti3
2YjZitixINin2YTZhNmI2KfYptitINin2YTZhdmG2LjZhdipINmE2YTYp9iu2KrYqNin2LHYp9iq
INmI2KfZhNin2YXYqtit2KfZhtin2KrYjCDYqtmC2YjZitmFINiq2K3YtdmK2YQg2KfZhNi32YTY
qNipINmI2KrYrdmE2YrZhCDZhtiq2KfYptis2Ycg2YjYp9mC2KrYsdin2K0g2KfZhNil2KzYsdin
2KHYp9iqINin2YTYttix2YjYsdmK2Kkg2YTYqti32YjZitix2Ycg2KjYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDY
qtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq2Iwg2KrZgtmK2YrZhSDYotmE2YrY
p9iqINin2YTZhdiq2KfYqNi52Kkg2YjYp9mE2YXYsdin2YLYqNipINmE2KrZgtiv2YUg2KrYrdi1
2YrZhCDYp9mE2LfYp9mE2Kgg2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitinINij2KvZhtin2KEg2KfZhNiv2LHY
p9iz2Kkg2YjYqti32YjZitixINmB2KfYudmE2YrYqSDZhti42KfZhSDYp9mE2KXYsdi02KfYryDY
p9mE2KPZg9in2K/ZitmF2Yog2YjYrtiv2YXYp9iqINin2YTYsdi52KfZitipINin2YTYt9mE2KfY
qNmK2KnYjCDYt9ix2YIg2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDZgdmK
INin2YTYqtmG2LPZitmCINmF2Lkg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYtNik
2YjZhiDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmK2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZ
hNio2K3YqyDYp9mE2LnZhNmF2Yog2KjYp9mE2KzYp9mF2LnYqSDZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNiq
2YLZiNmK2YUg2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE2KXZhtis2KfYsiDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YjYp9mE2KjY
rdir2Yog2YTYo9i52LbYp9ihINin2YTZh9mK2KbYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYs9mK2KkuCtmF2LPY
qtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6INmI2LLYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YrZhSDYp9mE
2LnYp9mE2Yog2YjYp9mE2KjYrdirINin2YTYudmE2YXZiiDZiNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2KzY
p9mF2LnYp9iqINmF2YYg2LHYpNiz2KfYoSDZiNmG2YjYp9ioINix2KTYs9in2KEg2KzYp9mF2LnY
p9iqINmI2LnZhdiv2KfYoSDYp9mE2YPZhNmK2KfYqiDZgdmKINin2YTYrNin2YXYudin2Kog2YjZ
hdiv2YrYsdmKINin2YTYrNmI2K/YqSDZiNin2YTYp9i52KrZhdin2K8g2KfZhNij2YPYp9iv2YrZ
hdmKINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdiz2KbZiNmE2YjZhiDYudmGINin2YTY
p9i52KrZhdin2K8g2KfZhNij2YPYp9iv2YrZhdmKINmB2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin
2YTZhdiz2KbZiNmE2YjZhiDYudmGINin2YTYrNmI2K/YqSDZgdmKINin2YTYrNin2YXYudin2Kou
CtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE
2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfY
qtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF
2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin
2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXY
sdmK2YPZii4uCtmF2Lkg2KjYp9mE2Log2KrZgtiv2YrYsdmG2Kcg2YjYp9i52KrYstin2LLZhtin
INiM2IzYjArZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2LHYrNin2KEg2KfZ
hNin2KrYtdin2YQK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdin2KoK2KzZiNin2YQmINmI2KfY
qtizOiAwMDIwMTAwOTMwNjExMQrZh9in2KrZgTogMDAyMDIzNTg2Njk2M18gICAwMDIwMjM1ODYw
MjYyXzAwMjAyMzU4NjAyOTAK2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzU4MzAyODVfMDAyMDIzNTg2Njk1MyAg
XzAwMjAyMzU4NDkzMTYKTWlydmF0QHVocmRhLm5ldApNaXJ2YXR1aHJkYS5uZXRAR21haWwuY29t
ICAKCg==
0
UTF
12/20/2016 6:24:08 PM
comp.text.sgml 323 articles. 0 followers. Post Follow

0 Replies
615 Views

Similar Articles

[PageSpeed] 26

Reply: